Stanisław Fijałkowski


Urodzony 4 listopada 1922 roku w Zdołbunowie na Wołyniu. 1944-45 Wywieziony na roboty przymusowe do Królewca. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi [ 1946-51] u Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera, dyplom u Ludwika Tyrowicza. Od 1947 do 1993 roku był pedagogiem w tej uczelni, od 1983 roku profesorem; pełnił funkcje prorektora i dziekana Wydziału Grafiki. W roku akademickim 1989/90 był przez 2 semestry gościnnym profesorem Uniwersytetu w Giessen. Prowadził krótkie seminaria w Mons [ 1978, 1982] i w Marburgu [ 1990]. Jest wiceprezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON z siedzibą w Szwajcarii, przewodniczącym Polskiej Sekcji XYLONU. 1974-79 Był wiceprezesem Polskiego Komitetu AIAP [Association Internationale des Arts Plastiques]. Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauki Literatury i Sztuk Pięknych w Brukseli. Malarz i grafik. Przetłumaczył na polski i wydał dwie książki Kandyńskiego: Punkt i linia a płaszczyzna, O duchowości w sztuce. W maszynopisie tłumaczenie Malewicza: Świat bezprzedmiotowy.

Dokumentacja